مردی خواب عجیبی دید. او در عالم رویا دید که نزد فرشتگان رفته و به کارهای آنها نگاه می کند. هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دیدکه سخت مشغول کارند و تندتند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند، باز می کنندو آنها را داخل جعبه هایی می گذارند.

 مرد از فرشته‌ای پرسید :

شما دارید چیکار می کنید؟

فرشته در حالیکه داشت نامه ای را باز می کرد، جواب داد: اینجا بخش دریافت است، ما دعاها و تقاضاهای مردم زمین را که توسط فرشتگان به ملکوت می رسد به خداوند تحویل می دهیم.

مرد کمی جلوتر رفت. باز دسته بزرگ دیگری از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و آنها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.

مرد پرسید : شماها چیکار می کنید؟

یکی از فرشتگان با عجله گفت : اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمات خداوند را توسط فرشتگان به بندگان زمین می فرستیم

مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکارنشسته.

مرد با تعجب از فرشته پرسید : شما اینجا چیکار می کنی و چرا بیکاری ؟

فرشته جواب داد : اینجا بخش تصدیق جواب است.

مردمی که دعاهایشان مستجاب شده، باید جواب تصدیق دعا بفرستند ولی تنها عده بسیار کمی جواب می دهند.

مرد از فرشته پرسید : مردم چگونه می توانند جواب تصدیق دعاهایشان را بفرستند ؟

فرشته پاسخ داد: بسیار ساده است ، فقط کافیست بگویند:

خدایامتشکریم

بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که می خواهید را به دست نمی آورید، با این حال قادرید بگویید: خدایا شکرت

 

 

 

به اشتراک بگذارید