روزی مرد میانسالی که کنار استخر ایستاده بود، زندگی خود رابه خطر انداخت تا جوانی راکه درآب افتاده بود و دست و پا می زد ، نجات دهد… جوان هنگامی که حالش جا آمد، نفس عمیقی کشید و گفت: ” دستتون درد نکنه که زندگیمو نجات دادید.” مرد نگاهی به چشمهای او انداخت و گفت: ” قابلی نداره جوون! فقط توی زندگی ثابت کن که زندگیت ارزش نجات یافتن داشت…”

 

به اشتراک بگذارید