هدیه کادو
یکی از خیرین تعدادی کلاه و شال گردن زیبا برای بچه های آفتاب بافته بودند که در کلاس آموزشی به بچه ها هدیه داده شد.