در ادامه طرح خرید بز زنده برای ایتام با هدف:
1) ایجاد و آموزش عملی افزایش ثروت به بچه ها
۲) اشتغال زایی و ایجاد یک منبع درآمد محدود برای خانواده ها
5 رأس بز زنده (جهت زاد و ولد) به خانواده های ایتام در جنوب کرمان اهدا شد. مبالغ خرید بزهای اهدایی توسط خیرین مؤسسه تأمین شد و در اختیار این خانواده ها قرار گرفت.