در قرآن، سوره بقره آیه 273، خداوند، صفات فقرای واقعی که برای کمک به آنهاباید اولویت قرار بگیرند ذکر کرده است که عبارتند از:
– فقرایی که در راه خدا، به فقر مبتلا شده اند…
 – فقرایی که توانایی کار کردن ندارند…
 – فقرایی که عفت داشته و اظهار فقر نمی کنند و دیگران که آنها را می شناسند، فکر می کنند که آنها بی نیاز هستند…
 – فقرایی که با اصرار، درخواست کمک نمی کنند…
بنابراین زمانی که تصمیم به کمک داشته باشیم داشتیم ، بدنبال نیازمندانی باشیم که این صفات را داشته باشند.