بني اميه در جهت تخريب شخصيت شيعه و به خصوص حضرت علي (ع) اقدامات گسترده اي رو انجام داده بود. که خيلي از اونها هنوزهم تو فرهنگ محاوره اي و ضرب المثلهاي ما باقي مونده …..مثلا همين واژه کوچه علي چپ …چرا نگفتند علي راست ؟ و خيلي از موارد ديگه . يک نمونه بارز ديگه عدد 13 بود که 13 رجب روز ميلاد حضرت علي (ع) رو عدد نحس و بدي بين مردم رواج دادند در حاليکه براي شيعه مبارکترين عدده. جالبه بدونين در گذشته حتي تو يه برهه زماني در زمان امام باقر (ع) عدد 5 که شماره پنجمين امام بود رو بني اميه نحس اعلام کرده بودن که البته به مرور زمان اين قضيه کم رنگ شد و امروزه زياد معروف نيست. البته در مورد نحس بودن عدد 13 از ديد غربيها به رغم اينکه ميگند اين خرافه از اينکه سيزدهمين نفر از حواريون به حضرت عيسي (ع) خيانت کرد به وجود اومده اما به نظر مياد اين خرافه در جنگهايي که بين مسلمانان اون زمان و اروپاييها در قرنها پيش صورت گرفته همراه با خيلي از علوم و فناوريهايي که به غرب منتقل شد و اونها الان دارن ازش استفاده ميکنند منتقل شده باشه. در اين جابه نمونه اي از اعجازهاي عددي و رياضي قرآن اشاره شده که در آرشيو موضوعي قابل دسترسيه …در مورد عدد 13 هم نمونه هاي شگفت انگيزي برگرفته از تحقيقات عبدالدائم الکهيل رو اينجا قرار دارد: دراولين و آخرين سوره قرآن:

تعداد آيات اولين سوره (فاتحه ) 7 و تعداد آيات آخرين سوره (ناس) 6 مي باشد که مجموع اين 2 عدد 13 مي شود 7 + 6 = 13 تعداد کلمات اولين سوره (فاتحه) 31 و تعداد آيات آخرين سوره (ناس) 21 کلمه است ، که مجموع اين 2 عدد نيزمضربي از 13 است 31+ 21 = 52 = 13 × 4 آخرين آيه قرآن (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) 13 حرف دارد با حروف مقطعه : اولين سوره اي که با حروف مقطعه آغاز شده است سوره بقره ( الم ) و آخرين آن سوره قلم که با (ن) آغاز شده است. عجيب اينکه تعداد آيات سوره بقره 286 است که مضربي از 13 مي باشد 286 = 13 × 22 و تعداد آيات سوره قلم 52 است که باز هم مضربي از 13 است 52 = 13 × 4 جالبتر آنکه مجموع آيات اين 2 سوره نيز مضربي از 13 است 286 + 52 = 338 = 13 × 13 × 2 29 سوره با حروف مقطعه آغاز شده اند که اگر تعداد آيات اين سوره ها را با هم جمع کنيم عدد 2743 بدست مي آيد که اين عدد نيز بر 13 بخشپذير است (مضربي از 13 است ) 2743 = 13 × 211 تعداد حروف پس از حروف مقطعه در آيات داراي حروف مقطعه 78 است که 78 نيز مضربي از 13 مي باشد اگرتاريخ سه واقعه اصلي زندگي پيامبررا محاسبه کنيم: بعثت : 40 سالگي هجرت : 53 سالگي وفات : 63 سالگي و اين اعداد را با هم جمع کنيم عدد حاصل مضربي از 13 خواهد بود 40 + 53 + 63 = 156 = 13 × 12 حضرت محمد 13 سال بعد از بعثت از مکه به مدينه مهاجرت کردند حضرت علي (ع) در 13 رجب متولد شدند و……… باز هم مي توان گفت 13 يک عدد نحس است ؟ هيچ عددي نحس نيست … خداوند هيچ عددي را نحس قرار نداده است… نحسي و نامبارکي از ما و اعمال ماست ….. خطاهاي خودمون رو به گردن روز و عدد و …. نگذاريم واقع بين باشيم