ارتباط نزديک صهيونيسم با دگرانديشان مسيحي که اعتقاداتشان بر پايه نژاد پرستي و دين ستيزي است در طول تاريخ مسيحيت آشکارا مشاهده ميگردد . عقايدي که امروز آنچنان بسط يافته که پاپ رهبر مسيحيان !! اينچنين فرافکني مذهبي را در سخنان خود ايراد ميکند . همه آن چرندياتي که پاپ گفته است را شنيده ايم ، اين موضع پاپ در قبال اسلام جديد نيست و پيشينيان وي نيز چون ژان پل دوم مواضع مشابهي داشته اند ، اما اينبار پاپ يک گاف سياسي داده است آنچنان که شوراي هماهنگي بين المللي مسيحيت در واتيکان به پاپ هشدار داده است که جسارت وي ممکن است به چند دستگي کليسا منجر گردد .

امروز پاپ به عنوان يک صهيونيست معتقد به مباني صهيونيسم چيزي جز وظيفه اش را انجام نميدهد ، او به عنوان سخنگوي مسيحيان صهيونيست خوب ميداند که اسلام خواهي در جهان روبه افزايش است و امروز انديشه مقاومت اسلامي انديشه اي غالب در جهان اسلام است که آزادگان جهان نيز در حال پيوستن به آن هستند . هوگو چاوز کمتر از دو ماه پيش دستور تعطيلي سفارت صهيونيستها را در هاگانه صادر کرد ، کوبا روابط تجاريش را با رژيم اشغالگر قدس قطع نموده ، گروههاي ضد صهيونيستي اندونزي و مالزي قدرتمندانه با پشتوانه مردمي احيا شده اند ، دراسپانيا انديشه هاي ضد صهيونيستي روبه افزوني است و دهها مورد ديگر در سال جاري موجب پريشاني يک صهيونيست به نام پاپ را فراهم آورده است . اما لقبي که رتزايگر براي خود انتخاب کرده هم جالب است ، بنديکت شانزدهم ، بنديکت ها در طول تاريخ کليسا رفتاري به مراتب تندرو تر از ربي ها( خاخام هاي يهود ) در حمايت از عقايد ناسيوناليستي مذهبي مرتدان يهود داشته اند . تئودر هرتصل ملعون پايه گذار صهيونيسم مدرن ( صهيونيسم سياسي ) وقتي نتوانست پاپ پايوس دهم را با انديشه هاي خود همراه کند تمام سعيش را نمود تا يک کاردينال صهيونيست به مسند پاپ بنشيند ، سالها بعد يک بنديکت به نام بنديکت پانزدهم در خلال جنگ جهاني و پس از آن آنچنان به حمايت از صهيونيسم پرداخت که به گفته ” مايکل هافمن ” ( نويسنده و محقق ) صهيونيست ها را شگفت زده کرد . و هنگامي که دولت مجعول اسرائيل اعلام رسمي شد و سازمان ملل آنرا به رسميت شناخت بنديکت پانزدهم نماينده خود را براي تبريک به سوي سردمداران صهيونيست راهي نمود . اينبار يک صهيونيست ديگر در مسند پاپ ، بانام بنديکت !!!! سعي دارد تا با راه اندازي جنگ رواني ناشي از ستيز اديان ، اذهان را نسبت به جنايات صهيونيستها منحرف کند ، پاپ در حال انجام يک حرکت انتحاري است ، او ميخواهد صهيونيسم را از کانون تنفر بين المللي دور سازد حتي به قيمت منفور شدن خودش ، اين پاپ تازه از راه رسيده در زماني که يک کاردينال گمنام بود اقوال و مقالاتي دارد که به روشني ماهيت عقايد صهيونيستي وي را آشکار مي سازد ، حال اين تازه کار ناشيانه در حمايت از همفکرانش اينچنين هجو مي گويد ، اما به زودي او هم مانند ژان پل دوم که مقام پاپ را با قيمت خون پاپ قبل(ژان پل اول) ازصهيونيستها دريافت نمود ، خواهد فهميد که کليسا رسواتر از آن است که بتواند در ميان مسيحيان نقش يک رهبر و هدايتگر را داشته باشد . بنديکت که در دفاع از همجنس بازي و ازدواج با محارم مقالات فراواني دارد ، بي آبرو تر از آن است که بخواهد به مايه فخر عالم ، پيامبر محبت و مودت ، پيام آور صلح و عشق و راستي ، حضرت محمد مصطفي ( ص ) خدشه اي وارد کند . سلام و درود بر آزاد مردان صالح و انديشمند مسلمان

منبع http://www.against-zionism.blogfa.com