بسم الله الرحمن الرحيم

طرز تفکر از مسائل مهم است که در زندگي تأثيرات زيادي دارد. اين مسئله با عث مي شود زندگي به طعم يک انسان تلخ و يا شيرين باشد . بنابراين انسان بايد به طرز تفکر خود توجه کند و ببيند در زندگي چگونه مي انديشد . آيا تفکر مثبت دارد يا تفکر منفي . اگر فرد منفي نگر باشد همان انساني است که زندگي را به طعم خود تلخ کرده است . ومسائل ناخوشايند را خيلي ناخوشايند تر مي بيند وباعث مي شود . در زندگي هميشه ناراحت و متأسف باشد . ولي اگر فردي مثبت نگر باشد همان انساني است بازندگي شيرين که حتي مسائل که خيلي خوشايند نيستند را خوشايند ديده ومسادل خوشايند را خيلي خوشايند تر مي بيند . اما مسئله مهم اين است که بعضي ار افراد فکر کرده يا به طور واضح با اين افراد الکي خوش مي گويند ولي اين گونه نمي باشد در واقع به اين گونه افراد حقيقت نگر مي گويند .

يعني اينکه اين افراد حقيقي وبه طور که مسائل وجود دارند نگاه مي کنند نه اينکه مسائل را بي جهت منفي ويا بي جهت مثبت کنند به طور مثال مردي براي بررسي مسائل زندگي خويش به پيش روان شناسي رفت روان شناس براي بررسي مسائل او به مرد گفت که اتفاقات يک هفته خودرا در دسته بندي هاي خوشايند و ناخوشايند تقسيم کرده و در کاغذي يادداشت کرده و نزد او بياورد ان مرد بعد از يک هفته ليست را آماده کرده وبه روان شناس داد . روان شناس بعد از بررسي ديدکه در قسمت ناخوشايند نوشته شده : کاغذ ديواري کردن منزل . روان شناس پرسيد چرا اين موضوع را در قسمت ناخوشايند نوشته اي اين موضوع که خيلي هم خوشايند است . آن مرد گفت چون طرح گل هاي کاغذ ديواري در گوشه اي از اطاق ناميزان نصب شده بعد روان شناس پرسيد آيا اين موضوع را کسي هم فهميده است . آن مرد گفت راستش چند روز پيش دوستانم براي ديدن خانه آمدند ولي نه تنها اينکه از اين موضوع چيزي نفهميدند بلکه خيلي هم تعريف کرده وخوششان آمده بود. روان شناس بعد از کمي تأمل فهميد که اين شخص جزو افراد منفي نگر است . افراد منفي نگر مسائل کوچک وناچيزرا بزرگ کرده وباعث ناراحتي و نارضايتي خود مي دانند وباعث مي شود زندگي به طعم آنها خيلي تلخ به نظر آيد . مثال ديگر: شخصي منظره بيرون خانه را از پشت پنجره به دوست خود نشان داد وگفت : ببين چه منظره ي زيباي . آيا از اين همه زيباي لذت نمي بري . دوستش گفت : چه پنجره اي چه شيشه هاي کثيفي دارد .

از اين مثال برداشت مي شود که افراد مثبت نگر زيباي هاي زندگي را نگاه کرده و به حقيقت مي نگرند وبه مسائل جزئي ومنفي توجه نمي کنند وبر اين اساس زندگي شيريني خواهند داشت . ولي افراد منفي نگر به دنبال مسائل ريز منفي هستند که در مسائل بزرگ مثبت وجود دارد . پس بيايم منفي نگري را کنار گذاشته وبا مثبت فکر کردن زندگي را از تلخي به شريني هدايت کنيم.

— هادی محقق