ديدن هميشه خوب است ، خواه ديدن آن زيبا يي ها باشد ، خواه ديدن اين زيبايي ها، ……………………

شايد کلاسی که ما در آن درس می خوانيم از اين هم ويران تر باشد

شايد پای پوشی که با آن مي خواهيم در صراط مستقيم قدم بر داريم از اين هم کهنه تر باشد

شايد آب گوارايی که می نوشيم از اين هم کثيف تر باشد

شايد باری که بر دوشمان است از اين هم سنگين تر باشد

شايد صفای کودکيمان را اينجا ، جا گذاشته ايم

شايد خانه آخرتمان از اين بدتر است

شايد آنچه در دنيا می جستيم از اين هم بی ارزش تر بود

و شايد کودکی و پيريمان را اندوهی چنين فرا گرفته باشد

چشمها را بايد شست!