حقوق ماهانه ايتام در 20 اردیبهشت ماه سال 1396 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در اردیبهشت ماه 74,895,000 (هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1100 کودک در قالب 1507 پرونده بود.
  »1011 کودک در قالب 1337 پرونده از شهر قم
  » 89 کودک در قالب 170 پرونده از شهر قلعه گنج

در ماه قبل (فروردین ماه) اين مبلغ 74,925,000 (هفتاد و چهار میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار) تومان بود که به 15000 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 53 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین تعداد 46 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که از این تعداد 18 پرونده که شرایط ادامه حمایت را نداشتند از طرف خیرین قطع شد و 28 پرونده دیگر نیز به خیرین جدید واگذار می گردد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

به حول و قوه الهی و همیاری خیرین عزیز اين ماه در حساب ايتام كسري ايجاد نشد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه
این ماه جمعا مبلغ 13,957,000 تومان به صورت متفرقه هزینه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

1) ذبح گوسفند قربانی:
این ماه یک گوسفند به مبلغ مبلغ 550 هزار تومان و در تاریخ 144 اردیبهشت ماه در شهر قم به نیت قربانی ذبح و گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

2) پرداخت کمک هزینه تهیه جهیزیه:
در تاریخ 27 فروردین مبلغ 1,566,000 تومان و 13 اردیبهشت مبلغ 1,500,000 تومان جهت کمک هزینه تهیه جهیزیه به دو خانواده نیازمند سادات و غیرسادات پرداخت گردید و تصاویر فاکتور آن در انتهای گزارش می آید.

3) هزینه های متفرقه:
این ماه جمعا مبلغ 13,957,000 تومان به صورت متفرقه هزینه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:
1) در تاریخ 24 فروردین ماه مبلغ 1,334,000 تومان جهت تهیه غذای جشن کلاسهای مهتاب به مناسبت ولادت امام علی (ع) پرداخت و هزینه گردید که گزارش کامل این مراسم در این لینک قابل مشاهده است.
2) در تاریخهای 24 فروردین و 3 و 19 اردیبهشت ماه جمعا مبلغ 3,207,000 تومان بابت بخش آموزش موسسه هزینه و پرداخت گردید.
3) در تاریخ 3 اردیبهشت ماه مبلغ 2 میلیون تومان جهت کمک به چند خانواده سادات نیازمند پرداخت گردید.
4) در تاریخ 3 اردیبهشت ماه مبلغ 3 میلیون تومان جهت برنامه فرهنگی حفظ قرآن در منطقه قلعه گنج پرداخت شد.
5) در تاریخ 11 اردیبهشت ماه مبلغ 300 هزار تومان بابت درمان به یک خانواده نیازمند پرداخت شد.
6) در تاریخ 14 اردیبهشت ماه مبلغ 500 هزار تومان جهت کمک به یک خانواده سادات نیازمند پرداخت گردید.

تصاویر فاکتور جهیزیه های تهیه شده