به پسرم درس بدهید
او باید بداند كه همه مردم عادل و همه آن ها صادق نیستند ، اما به پسرم بیاموزید، كه به ازای هر شیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد .

به او بگویید ، به ازای هر سیاستمدار خودخواه ، رهبر جوانمردی هم یافت می شود .

به او بیاموزید ، كه در ازای هر دشمن ، دوستی هم هست . می دانم كه وقت می گیرد ،

اما به او بیاموزید، اگر با كار و زحمت خویش ، یك دلار كاسبی كند بهتر از آن است كه جایی روی زمین پنج دلار بیابد .

به او بیاموزید، كه از باختن پند بگیرد . از پیروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر دارید .

به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید .

اگر می توانید، به او نقش موثر كتاب در زندگی را آموزش دهید .

به او بگویید، تعمق كند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود .

به گل های درون باغچه و زنبورها كه در هوا پرواز می كنند ، دقیق شود .

به پسرم بیاموزید كه در مدرسه بهتر این است كه مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد.

به پسرم یاد بدهید، با ملایم ها ، ملایم و با گردن كش ها ، گردن كش باشد .

به او بگویید، به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه بر خلاف او حرف بزنند .

به پسرم یاد بدهید،  كه همه حرف ها را بشنود و سخنی را كه به نظرش درست می رسد انتخاب كند .

ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید . اگر می توانید به پسرم یاد بدهید كه در اوج اندوه تبسم كند

. به او بیاموزید كه از اشك ریختن خجالت نكشد .

به او بیاموزید كه می تواند برای فكر و شعورش مبلغی تعیین كند ، اما قیمت گذاری برای دل بی معناست

به او بگویید، كه تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد

. در كار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید،  اما از او یك نازپرورده نسازید .

بگذارید كه او شجاع باشد، به او بیاموزید كه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زیادی است اما ببینید كه

چه می توانید بكنید.

پسرم كودك كم سال بسیار خوبی است…