گوشه ای از زندگی خانواده خانم حسینی که توسط خانم کریمی، یکی از مددکاران موسسه تهیه شده است…

امیدواریم بتوانیم با کمک هم گوشه ای از سختی و رنج های این مادر و فرزند یتیمشون رو کم کنیم.

شماره کارت بانک ملت:
6104337770021002
 بنام موسسه خیریه مهر امام هادی
شرح پرداخت به شماره پیامک: 50002300 (لطفاً در پیامک خانواده حسینی قید شود)

– با اشتراک پست در بین دوستان خود و شبکه های اجتماعی ما را در حمایت از این خانواده عزیز همراهی کنید.