اوریانا فالاچی در یک مصاحبه از وینستون چرچیل سوال می کند: آقای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید ، اما این کاررا نمی توانید در بیخ گوش خودتان یعنی در ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید؟

وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد: برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست که این دو ابزار مهم را درایرلند دراختیار نداریم.

خبرنگار سوال می کند: این دوابزار چیست؟

چرچیل در پاسخ می گوید: اکثریت نادان و اقلیت خائن