یك كشتی در یك سفر دریایی در میان طوفان در دریا شكست و غرق شد و تنها دو مرد توانستند نجات یابند و به جزیره كوچكی شنا كنند.

دو نجات یافته نمی دانستند چه كاری باید كنند اما هر دو موافق بودند كه چاره ای جز دعا كردن ندارند.  به هر حال برای این كه بفهمند كه كدام یك از آنها نزد خدا محبوبترند و دعای كدام یك مستجاب می شود آنها تصمیم گرفتند تا آن  سرزمین را به دو قسمت تقسیم كنند و هر كدام در یك بخش درست در خلاف یكدیگر بمانند .

 

نخستین چیزی كه آنها از خدا خواستند غذا بود. صبح روز بعد مرد اول در آن قسمتی كه اقامت داشت، میوه ای را كه بر روی درختی روییده بود، دید و می توانست آن را بخورد.  اما سرزمین مرد دوم زمین لم یزرع بود.

هفته بعد مرد اول تنها بود و تصمیم گرفت كه از خدا طلب یك همسر كند. روز بعد كشتی دیگری شكست و غرق شد و تنها نجات یافته آن یك زن بود كه به بخشی كه آن مرد قرار داشت شنا كرد. ولی در سمت مرد دوم هیچ چیز وجود نداشت.

به زودی مرد اول از خداوند طلب خانه، لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد مثل این كه جادو شده باشد همه چیزهایی را كه خواسته بود به او داده شد. اگر چه مرد دوم هنوز هیچ چیز نداشت.

سرانجام مرد اول از خدا طلب یك كشتی نمود تا او و همسرش آن جزیره را ترك كنند. صبح روز بعد مرد یك كشتی را كه در سمت او در كناره جزیره لنگر انداخته بود را یافت.  مرد با همسرش سوار كشتی شد و تصمیم گرفت مرد دوم را در جزیره ترك كند.

او فكر كرد كه مرد دیگر شایسته دریافت نعمت های الهی نیست. چرا كه هیچ كدام از درخواست های او از پروردگار پاسخ داده نشده بود.

هنگامی كه كشتی آماده ترك جزیره بود مرد اول صدایی غرش وار از آسمان ها شنید :” چرا همراه خود را در جزیره ترك می كنی؟”

مرد اول پاسخ داد “نعمت ها تنها برای خودم هست چون كه من تنها كسی بودم كه برای آنها دعا كردم . ولی دعا های او مستجاب نشد و سزاوار هیچ كدام نیست. ”

آن صدا مرد را سرزنش كرد :” تو اشتباه می كنی او تنها كسی بود كه من دعاهایش را مستجاب كردم  وگرنه  تو هیچ كدام از نعمت های مرا دریافت نمی كردی .”

مرد از آن صدا پرسید: ” به من بگو كه او چه دعایی كرد كه من باید بدهكارش باشم؟ ”

پاسخ شنید:” او دعا كرد كه همه دعاهای تو مستجاب شود.”

همه ما می دانیم كه نعمت هایی كه در اختیار داریم؛ تنها به خاطر دعاهای خودمان نیست بلكه آنها از دعاهای دیگران هست كه از خدای متعال برای ما طلب می نمایند .