بین کم رویی و پررویی پیوست وجود دارد، برای اینکه فرزندان کم رو یا پررو نشوند نیاز به مدیریت صحیح والدین است. احساس برخی والدین این است برای اینکه کودک احساس حقارت نکند باید هرچه خواست برایش فراهم شود که نتیجه این کار پررو و متوقع شدن فرزندان خواهد شد. اگر یک کودک کم رو مورد تشویق بی مورد قرار گیرد که بچه مودبی است و از وی تعریف کنند، کم رویی وی را تقویت کرده اند و احساس خواهد کرد که این کم رویی به نفع او است.

بسیاری از پدر و مادرها از اینکه فرزندان کم رو یا پرورویی دارند اظهار ناراحتی می کنند. فرزندان کم رو از نظر آنها نمی توانند از حق خود دفاع کنند و یا برخی والدین اظهار می کنند فرزندان پررو باعث آبروریزی آن ها می شوند.

زمینه های کم رویی و پرویی در کودکان چیست؟

کم روئی و پررویی در کودکان و نوجوانان دلایل بسیاری دارد از جمله مسائل ژنتیکی بسیارموثر است، همچنین عوامل محیطی نیز در ایجاد ویژگی تاثیر بیشتری نسبت به ژنتیک دارد .
در عوامل محیطی روابط پدر و مادر بسیار اثر بخش است اگر روابط پدر و مادر پر تنش و استرس زا باشد فرزندان خانواده یک فضای امن و محیطی آزاد را تجربه نخواهند کرد تا بتوانند در این محیط خواست ها و انتظارات معقول خود را که یا به صورت بازی یا به هر نحو ارتباطی دیگر به دست بیاورند.

در بخش دیگر ارتباط والدین با فرزندان، مطرح است در برخی موارد والدین ارتباط صحیح، معقول و منطقی با فرزندان ندارند. ارتباط منطقی یعنی فرزند در خواسته ها و انتظارات معقول خود آزاد باشد این محیط باعث رشد شخصیت کودک و یا نوجوان خواهد شد.

در برابر خواست نا معقول فرزندان چه باید کرد؟

احساس حقارت زمینه کم رویی را ایجاد می کند. احساس حقارت زمانی در فرزندان به وجود می آید که وی را کوچک و تحقیر شود، نباید فرزندان را برای باز داشتن از کارهای نامعقول از بحث تنبیهی استفاده کرد چه به صورت کلامی و چه به صورت فیزیکی، سرزنش کردن و یا حتی بی محلی به کودکان به عنوان تنبیه باعث ایجاد حس حقارت در آن ها می شود.

• پررویی چه زمانی بروز می کند؟

بین کم رویی و پررویی پیوست وجود دارد، احساس برخی والدین این است، برای اینکه کودک احساس حقارت نکند باید هرچه خواست برایش فراهم شود، که نتیجه این کار پررو و متوقع شدن فرزندان خواهد شد، که کودک و یا نوجوان تبدیل به یک بچه لوس، پرتوقع و پررو خواهد شد که آسیب های فراوانی را به همراه خواهد داشت زیرا در زمانی که والدین حضور ندارند همه خواست های نامعقول وی را جامعه فراهم نمی کند.

برای اینکه فرزندان کم رو یا پررو نشوند نیاز به مدیریت صحیح والدین است. اگر بچه برای خواسته های مکرر خود پافشاری کرد که به کرات در خیابان چنین کودکانی را دیده ایم که هرچه اسباب بازی می بینند پافشاری می کنند تا برایش فراهم شود، در برخی موارد والدین تسلیم می شوند، در اینجا والدین برخی خواسته ها را باید به زمان بعدی موکول کنند و یا با مدیریت صحیح کودک را از خرید منصرف کنند و یا با ترفندهای مادری و پدری خود حواس فرزند را از وسیله مورد نظر پرت کنند که این بسیار موثر خواهد بود.

• آیا کم رویی و پرویی در بزرگسالی قابل تغییر است؟

این کار شدنی است اما نیازمند عوامل محیطی متعددی است اگر یک کودک کم رو مورد تشویق بی مورد قرار گیرد که بچه مودبی است و از وی تعریف کنند، کم رویی وی را تقویت کرده اند و احساس خواهد کرد که این کم رویی به نفع او است و در بزرگسالی هم کم رو خواهد شد اما اگر در مواردی کم رویی او را مورد تشویق قرار ندهد او احساس خواهد کرد که این به ضرر اوست در تغییر این کم رویی تلاش خواهد کرد. اگر کودکی بی ادبی و یا پرویی کرد نباید مورد تشویق قرار گیرد زیرا این کار را درست فرض می کند و در تغییر آن تلاش نخواهد کرد.

 

منبع: بی باک