در روز دوم مهر ماه(۱۴۰۰/۰۷/۰۲) از طرف خیرین موسسه، ۱۳ رأس گوسفند به مبلغ ۴۳,۷۸۷,۰۰۰ تومان (در مجموع ۸۲۹ کیلو گرم) جهت قربانی، خریداری و ذبح گردید که در انتها بین خانواده های ایتام و نیازمند تحت پوشش در مناطق محروم قم به شرح ذیل توزیع گردید:

۵۰ بسته گوشت ۱ کیلویی
 ۱۵۹ بسته گوشت ۲ کیلویی
 ۱۳ بسته دل و جگر
۱۳ بسته کله و پاچه و سیراب

بسته بندی و توزیع گوشت قربانی، با همکاری مربیان و تعدادی از بچه ها در کلاس های آموزشی مهتاب و آفتاب صورت گرفت.

از همه عزیزانی که در انجام این کار خیر همراه ما بودند صمیمانه سپاسگزاریم

.