هزار و چهار صد سال پیش اسلام گفت که قبل از خواب و بعد از خواب آب بخورید .
شب داخل ظرفی آب بریزید زیر آسمان بگذارید و صبح هنگام بیدار شدن مقداری از آن آب بخورید و با بقیه آن وضو بگیرید و نماز بخوانید.

امروزه علم پزشکی ثابت کرده که 90 درصد سکته های قلبی هنگام صبح به خاطر این است که ما قبل از خواب و یا عصر روز قبل آب نخورده ایم .

یک لیوان آب بعد از بیدار شدن از خواب کمک میکند ارگانهای بدن فعال بشوند .

خوردن یک لیوان آب نیم ساعت قبل از غذا به هضم آن کمک می کند.

خوردن یک لیوان آب قبل از حمام به کاهش فشار خون کمک می کند.

یک لیوان آب قبل از خواب از سکته قلبی جلوگیری می کند .