به بقالی ها و سوپرمارکت های محل های فقیر نشین برید و از مغازه دار بخواهید دفتر بدهی های مشتریان رو بهتون نشون بده. بدون شک زنان بیوه و فقیرانی را خواهید یافت که اجناس و مایحتاجشون رو بصورت نسیه می خرند و صبر میکنند تا حقوقشون رو دریافت کنند و یا اینکه از جایی بهشون کمک برسه. خواهید دید حجم بدهی هاشون در دیدگاه شما بسیار کم خواهد بود ولی برای آنان بار سنگینی در زندگیشان هست .

بدهی هایی که قادر هستید رو بپردازید ، حتی اگر توانستید جزیی از اون رو پرداخت کنید .

هر ماه این کار رو در مغازه های مختلف تکرار کنید تا این خیر شامل تعداد زیادی از خانواده ها شود .

اگر حتی قادر به این کار نیستید این ایده و فکر رو به دیگری بگید. شاید دیگری آنرا عملی کند و شما نیز از اجر و ثواب آن بهره خواهید برد.