این ویدیو را یکی از فرشته های کوچک موسسه در روستاهای جنوب کرمان دوبله و بجای سه نفر صحبت کرده است.

لطفاً ویدیو را منتشر کنید تا بدست افراد متخصص در دوبله برسد و کمک به شکوفایی این استعداد کنند.

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۵۱۰۴۲۹