مستند “مهاجران کوچک”بیانگر داستان کودکانی است که به دلیل شرایط سخت کشورشان مجبور به مهاجرت شده اند.
موسسه خیریه ماه، درصدد حمایت از کودکان ایتام و نیازمند در مناطق محروم تحت پوشش(قلعه گنج و رودبار کرمان، قم، مشهد، سیستان، بشاگرد و حومه تهران) برآمده است که تعدادی از این کودکان از اتباع هستند.

ما در مستند ۴ قسمتی “مهاجران کوچک” که هر هفته یک قسمت از آن منتشر خواهد شد؛سعی کردیم شرایط، دغدغه ها و محرومیت های این قشر جامعه را مورد بررسی قرار دهیم.