کسانی که زندگی خود را وقف بدست آورن منافع مادی و ثروت کرده اند

 به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابند.
خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست،
بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.
خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است
که هر کس می تواند داشته باشد،
انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته
خوشبخت و هدایت کند،
و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است
و نه میزان نارضایتی از نداشته ها.
 قدردان داشته هایتان در زندگی باشید
 و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید
 و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید