کسی میگفت:”من چیزهای زیادی بخشیدم و در عوض فقط یک نگاه توهین آمیز دریافت  کردم.”

بیایید به فرد ندهیم. به شخص ندهیم. بلکه آن شخص را به عنوان تصویری از خدا بدانیم و آنچه را که به او می دهیم به خدا بدهیم.

آن شخص فقط مانند یک صندوق پست است.

وقتی که نامه ای را پست می کنید مهم نیست که صندوق پست کهنه است یا نو. فقط نامه را در آن می اندازید و اطمینان دارید که نامه به مقصد خواهدرسید.

مقصد ما خداست.

با چنین اعتقادی ببخشید و بدهید آنگاه متبرک خواهید شد.