بسمه تعالی

از توصيه هايي كه آن حضرت به ماموران جمع آوري زكات و تحصيلداران خود مي نوشت،چنين است:

با پرهيزگاري از خداي يگانه بي انباز رهسپار شو،و هرگز مسلماني را مترسان ،و بر(زمين و باغ)او،در حالي كه راضي نباشد ،گذر مكن،و بيش از حقي كه خدا در مال او دارد از او مستان،هرگاه به قبيله اي رسيدي بر سر آب آنها فرود آي و به خانه شان مرو،سپس با آرامش و وقار به نزد ايشان برو و چون به ميان ايشان رفتي سلام كن،و در تحيت و درود فرستادن بر ايشان بخل مورز، سپس بگو:اي بندگان خدا،ولي و خليفه خدا مرا به سوي شما فرستاده تا حق خدا را در اموالتان از شما بگيرم. پس آيا حق الله در داراييهاي شما هست كه آنرا به ولي خدا بپردازيد؟ اگر كسي گفت : نه به او مراجعه مكن. و اگر كسي گفت: آري.همراه او برو بدون آنكه وي را بترساني يا تهديدش كني،يا بر او سخت گيري، يا او را به زحمت اندازي. پس هر قدر طلا يا نقره به تو داد آن را بستان،و اگر گاو و گوسفند يا شتر داشته باشد بي اجازه او به ميان آنها مرو زيرا بيشتر آنها مال اوست، و چون نزد چهارپايان رسيدي همانند كسي كه بر صاحب آنها تسلط دارد و يا مانند كسي كه بر او سخت گيرد به ميان آنها وارد مشو.

1-نهج البلاغه نامه25