ا
مام صادق (عليه السلام) به يکي از دوستانش فرمود: دوست قديمي را انتخاب کن، و از هر دوست جديدي که وفادار، امانتدار، متعهد و پاي بند به پيمان نباشد بپرهيز و حتي با مطمئن ترين دوستانت با احتياط رفتار کن همچنين حضرت امام علي (عليه السلام) فرمود: ديدار دوستان غنيمتي ارزنده است…….

ديدار و گفتگو با دوستان

1- در کتب الاخوان آمده است که امام صادق (ع) به يکي از شيعيان فرمود: آبا (شما دوستان و شيعيان) با يکديگر همنشيني و گفتگو داريد؟ عرض کردم: بلي، فرمود: اين نشست ها را دوست مي دارم، پس فضايل و سخنان ما را ( در احکام دين يا مصايب ما) زنده نگه داريد. خداي رحمت کند کسي را که فضايل ما را بيشتر زنده نگه دارد.

2- مَيسَر گويد: امام محمد باقر (ع) به من فرمود: آيا با يکديگر خلوت مي کنيد و به گفتگو مي پردازيد؟ عرض کردم: بلي. به خدا قسم دوست دارم در بعضي از اين جلسات شرکت داشته باشم.

3- امام باقر (ع) فرمود: خدا بيامرزد بنده اي را که ياد ما را زنده نگه دارد. شنونده سؤال کرد زنده نگه داشتن ياد شما چگونه است؟ فرمود: به ديدار رفتن (مؤمنين) و با هم به گفتگو پرداختن در نزد آنان که ثابت قدم هستند.

4- امام صادق (ع) نقل مي کند که حضرت علي فرمود: ديدار دوستان غنيمتي ارزنده است.

5- فُضَيل بن يسار گويد: امام باقر (ع) فرمود: آيا با يکديگر نشست داريد؟ عرض کردم: بلي، فرمود: چه نيکوست اين نشست ها.

6- خيثمه گويد: امام صادق (ع) به من فرمود: به دوستان ما سلام برسان و آنها را با تقواي الهي سفارش کن ثروتمندشان از فقير و نيرومندشان از ضعيف ديدار کند و زنده آنها در تشييع جنازه مردگان حاضر شود و به خانه هاي يکديگر رفت و آمد نمايند زيرا ديدارشان با يکديگر باعث زنده ماندن فضايل ما و امور دين است سپس فرمود: خدا رحمت کند بنده اي را که فضايل ما احکام دين را زنده نگه دارد.

7- امام صادق (ع) از پدرانش نقل مي کند که پيامبر(ص) فرمود: سه چيز آسايش مومن است: بيدار بودن آخر شب، ديدار دوستان و افطار کردن روزه.

8- شعيب عقر قوفي گويد: از امام صادق (ع) شنيدم که به دوستانش مي فرمود تقواي الهي پيشه کنيد و براي رضاي خدا برادراني نيکوکار و دوستدار يکديگر و به هم پيوسته و مهربان باشيد. يکديگر را زيارت و ديدار کنيد و فضايل ما را ياد کنيد و آن را زنده نگه داريد.

9- امام باقر (ع) فرمود: گرد هم آييد، و با يکديگر (در امر دين ) گفتگو کنيد که (در اين حال) فرشتگان دور شما جمع مي شود. خداي بيامرزد کسي را که فضايل ما (و مسائل دين را) زنده نگه دارد.

معاشرت با مردم خوب و دوستان قديمي و دوري از بدان

1- در اصول کافي از حضرت علي (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: درباره کساني که با آنها به گفتگو مي پردازد (و مجالست مي کنيد) دقت کنيد زيرا هر کس مرگش فرا رسد دوستانش نزد او حاضر مي شوند اگر آن ها نيک باشند او نيک است و اگر بد باشند معلوم مي شود او نيز بد است. هيچ کس نمي ميرد مگر اين که هنگام مردن دوستانش در برابر او مجسم مي شوند.

2- ابوالحسن امام موسي کاظم (ع) فرموده است: حضرت عيسي گفته است: يار بد به دوستش ستم مي کند و همنشين بد او را به هلاکت مي اندازد پس نگاه کن با چه کسي هم نشيني.

3- امام صادق (ع) به يکي از دوستانش فرمود: دوست قديمي را انتخاب کن، و از هر دوست جديدي که وفادار، امانتدار، متعهد و پاي بند به پيمان نباشد بپرهيز و حتي با مطمئن ترين دوستانت با احتياط رفتار کن.

4- ابن عباس گويد: از رسول خدا سؤال شد: بهترين هم نشين کيست؟ فرمود: کسي که ديدار او شما را به ياد خدا بيندازد، گفتار او عمل شما را زياد کند و عمل او شما را به آخرت بيندازد.

5- امام صادق (ع) فرمود: به کسي که منفعت ديني تو را در نظر نمي گيرد نزديک مشو و علاقه اي به هم نشيني با او نشان مده، زيرا هر چيزي به جز خداوند از بين رفتني و پايانش بس خطرناک است.

آداب معاشرت از ديدگاه معصومين-شيخ حر عاملي