بسم الله الرحمن الرحیم

صلی الله علیک یا اباعبدالله

طالب مسکین کجائی گوش گیر …………… مشک بی آبی طلب بر دوش گیر

باز گویا چشم فهمت خواب رفت …………… نه پی آب همچنین بیتاب رفت

یاکه نشنیدی تو گفتار مرا …………… یا نکردی فهم اسرار مرا

زانچه گفتم با تو اندر این کتاب …………… باز پنداری که رفت او بهر آب

هست عباس علی خود بهر جود …………… چشمه ی ایجاد و ینبوع وجود

هفت بحر از بحر وجودش یک نم است …………… بحر امکان خود جهانی ز آن یم است

تا نه پنداری که رفت از بحر آب …………… سوی میدان با چنان شور و شتاب

رفت با مشک ار پی آب طلب …………… تا تو را آموزد آداب طلب

دعوت عشق است بانگ العطش …………… آن صدا را دست و سر کن پیشکش

داعی حق چون زنگ بانگ بخویش …………… سر بکف بگذارورو مردانه پیش

دست از هستی فروشوی سوی او …………… چون فتادت است,سرکن گوی او

چون فتادت دست از دوش ای پسر …………… سینه کن بر تیر عشق او سپر

چون فتادت دست بر دندان تو مشک …………… گیر تا گیرد فلک بر خود زرشک

زانکه از حمل امانت آسمان …………… کرد ابا و کرده ی تو حمل آن

چونکه دست افتاد از دوشت به تیغ …………… سینه بر تیرش سپر کن بیدریغ

سینه ات چون شد زناوک چاکچاک …………… چشم را کن وقف بر تیر هلاک

چون به تیرش چشم را کردی نیاز …………… کن به تیغش زود گردن را دراز

چون جدا شد سر ز دوشت بیدرنگ …………… استخوان خویش را کن وقف سنگ

هست یعنی تا که آثاری ز تو …………… آید اندر عشق او کاری ز تو

چون نماندت هیچ آثاری ز تو …………… گشته ی دروی فناء فی الفناء

در حسین اینسان علمدار حسین …………… شد فنا تا یافت اسرار حسین

کرد سر سودا ببازار حسین …………… در دو عالم گشت سردار حسین

صلی الله علیک یا اباالفضل العباس

تفسیر صفی