حقوق ماهیانه ايتام در 20 فروردین ماه سال 1396 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در فروردین ماه 74,925,000 (هفتاد و چهار میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1091 کودک در قالب 1500 پرونده بود.
  » 1030 کودک در قالب 1360 پرونده از شهر قم
  » 68 کودک در قالب 136 پرونده از شهر قلعه گنج

در ماه قبل (اسفند ماه) اين مبلغ 77,095,000 (هفتاد و هفت میلیون و نود و پنج هزار) تومان بود که به 1515 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 28 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 43 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

به حول و قوه الهی و همیاری خیرین عزیز اين ماه در حساب ايتام كسري ايجاد نشد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه
1) کمک به خانواده های نیازمند:
این ماه جمعا مبلغ 3,700,0000 تومان بابت کمک به چند خانواده محترم و نیازمند هزینه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:
1) در تاریخ 24 اسفند ماه مبلغ 2 میلیون تومان بن خرید فروشگاه جانبازان جهت توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت گردید.
2) در تاریخ 26 اسفند ماه مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان وجه نقد جهت کمک به خانواده های سادات نیازمند پرداخت گردید.

تصویری از پرداخت ماهانه