یک رسم غلط بین معلمان  مرسوم است که در روز اول مهر شغل پدر دانش آموزان را سوال می کنند.
شاید یکی پدر نداشته باشه، شاید یکی شغل پدرش اذیتش می کنه…

لطفا رعایت کنیم.