اصبغ بن نباته گويد: از امير مومنان على (ع) شنيدم به فرزندش ‍ امام حسن (ع) فرمود: مى خواهى چهار دستور به تو بياموزم كه با انجام آن، از طب و پزشک بى نياز گردى ؟!

عرض كرد: آرى.
امام على (ع) فرمود: ١ – براى غذا خوردن منشين مگر در صورتى كه گرسنه هستى ٢ – از غذا دست بردار در حالى كه هنوز ميل به آن دارى ٣ – غذا را خوب بجو ٤ – هنگامى كه خواستى بخوابى ، قضاء حاجت كن . وقتى كه به اين چهار دستور عمل كردى از طب و پزشك بى نياز مى گردى.

منبع:

برگرفته از کتاب داستانهای صاحبدلان، ص 164