امام صادق (علیه السلام )به حمران ابن اعین فرمودند:

ای حمران به کسی بنگر که پایین تر از توست.نه آنکه از حیث روزی و رزق بالاتر از تو می باشد.زیرا این سبب می شود که به آنچه به تو داده شده قانع گشته و شایستگی پیدا کنی برای اینکه پروردگارت بیش از آن به تو اعطا کند.

بدان عمل اندکی که از روی یقین باشد به مراتب نزد خدا برتر است از عمل زیادی که عامل آن را از روی یقین بجا نیاورده باشد و نیز بدان که هیچ ورع و زهدی نافع تر از اجتناب از محرمات الهی و بازداشتن خود از آزار به مسلمین و دوری از پشت سرگویی دیگران نبوده و هیچ زندگانی گواراتر از حسن خلق نیست و مالی نافع تر از قناعت کردن به اندک بضاعتی که کافی بوده و رفع نیاز را نماید نبوده و هیچ جهل و نادانی زیان آور تر از عجب و خودپسندی نیست.

منبع:
علل الشرایع شیخ صدوق-باب 351