گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در مرداد ماه 1396 که جمعا مبلغ 103,505,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در 20 مرداد ماه:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در مرداد ماه 81,635,000 (هشتاد و یک میلیون و ششصد و سی و پنج هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1195 کودک در قالب 1699 پرونده بود.
  »1011 کودک در قالب 1347 پرونده از شهر قم
  » 184 کودک در قالب 352 پرونده از شهر قلعه گنج

در ماه قبل (تیر ماه) اين مبلغ 78,340,000 (هفتاد و هشت میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان بود که به 1682 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 27 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 10 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

در این ماه مبلغ 2,000,000 تومان در حساب ایتام کسری بوجود آمد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 21,870,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

1) ذبح گوسفند قربانی:
پنج گوسفند جمعا به مبلغ 1,670,000 تومان به تاریخهای 10 مرداد ماه (3 گوسفند)  و 17 مرداد ماه (2 گوسفند) در منطقه قلعه گنج به نیت قربانی ذبح و گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

2) هزینه های متفرقه:
1) 3 مرداد ماه مبلغ 12,900,000 تومان بابت ساخت منزل در منطقه قلعه گنج پرداخت گردید.
2) 3 مرداد ماه مبلغ 3,000,000 تومان از محل سهم سادات بابت کمک به چند خانواده سادات نیازمند پرداخت شد.
3) 4 مرداد ماه مبلغ 1,000,000 تومان جهت کمک به خانواده سادات نیازمند پرداخت گردید.
4) 7 مرداد ماه مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه درمان و جراحی چشم به یک خانواده نیازمند پرداخت شد که تصویر رسید آن در انتها آمده است.
5) 21 مرداد ماه مبلغ 1,500,000 تومان بابت کمک هزینه تهیه 3 دستگاه یخچال به سه خانواده نیازمند پرداخت شد.
6) 25 مرداد ماه مبلغ 800,000 تومان بابت کمک هزینه درمان به دو خانواده نیازمند پرداخت گردید.

جهت مشاهده  گزارش تصویری ساخت منزل برای ایتام در منطقه محروم قلعه گنج کلیک کنید