گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) تا پایان تیر ماه 1396 که جمعا مبلغ  95,774,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در 20 تیر ماه:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در تیر ماه 78,340,000 (هفتاد و هشت میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1193 کودک در قالب 1682 پرونده بود.
  »1011 کودک در قالب 1345 پرونده از شهر قم
  » 182 کودک در قالب 337 پرونده از شهر قلعه گنج

در ماه قبل (خرداد ماه) اين مبلغ 75,010,000 (هفتاد و پنج میلیون و ده هزار) تومان بود که به 1523 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 163 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 4 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

به حول و قوه الهی و همیاری خیرین عزیز اين ماه در حساب ايتام كسري ايجاد نشد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 17,434,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

1) ذبح گوسفند قربانی:
پنج گوسفند جمعا به مبلغ 2,750,000 تومان به تاریخهای 4 تیر ماه (3 گوسفند) در منطقه قلعه گنج و 20 تیر ماه (2 گوسفند) در شهر قم به نیت قربانی ذبح و گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

2) هزینه های متفرقه:
1) 4 تیر ماه مبلغ 500,000 تومان جهت هزینه در بخش آموزش اشتغال شهر قم پرداخت گردید.
2) 4 تیر ماه مبلغ 1,744,000 تومان جهت هزینه در بخش آموزش کلاسهای مهتاب پرداخت گردید.
2) 10 تیر ماه مبلغ 1,450,000 تومان جهت هزینه در بخش آموزش اشتغال شهر قم پرداخت گردید.
3) 19 تیر ماه مبلغ 400,000 تومان بابت هزینه چاپ و تکثیر نشریه شماره 3 بچه های ماه پرداخت شد.
4) 21 تیر ماه مبلغ 4,000,000 تومان وجه فطریه بین خانواده های نیازمند و مستحق توزیع گردید.
5) 21 تیر ماه مبلغ 1,100,000 تومان وجه کفاره بین خانواده های نیازمند و مستحق توزیع گردید.
6) 25 تیر ماه مبلغ 500,000 تومان جهت هزینه در بخش آموزش کلاسهای مهتاب پرداخت گردید.
7) 26 تیر ماه مبلغ 2,200,000 تومان بابت اجاره شش ماه گذشته ساختمان جمکران و تمدید قرارداد اجاره پرداخت گردید.
8) 26 تیر ماه مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک کودک از خانواده ای نیازمند پرداخت شد.
9) 28 تیر ماه مبلغ 1,500,000 تومان از محل سهم سادات بابت کمک به چند خانواده سادات نیازمند پرداخت شد.
10) 28 تیر ماه مبلغ 290,000 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند پرداخت شد.