گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در مهر ماه 1396 که جمعا مبلغ 88,715,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در 20 مهر ماه:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در مهر ماه 81,865,000 (هشتاد و یک میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1201 کودک در قالب 1718 پرونده بود.
» 1016 کودک در قالب 1353 پرونده از شهر قم
» 185 کودک در قالب 365 پرونده از شهر قلعه گنج

در ماه قبل (شهریور ماه) اين مبلغ 82,140,000 (هشتاد و دو میلیون و یکصد و چهل هزار) تومان بود که به 1719 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 9 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 10 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

این ماه 3,200,000 (سه میلیون و دویست هزار) تومان در حساب ایتام کسری بوجود آمد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 6,850,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

1) قربانی:
این ماه تعداد 3 گوسفند جمعا به مبلغ 1,550,000 تومان به تاریخهای 6 ، 13 و 22 مهر ماه در منطقه قلعه گنج به نیت قربانی ذبح و گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

2) هزینه های متفرقه:
1) در تاریخ  4 مهر ماه مبلغ 1,500,000 تومان از محل سهم سادات بابت کمک به چند خانواده سادات نیازمند پرداخت شد.
2) در تاریخ 13 مهر ماه مبلغ 1,000,000 تومان بابت تهیه برنج و توزیع بین خانواده های محروم منطقه قلعه گنج پرداخت گردید.
3) در تاریخ 22 مهر ماه مبلغ 1,800,000 تومان بابت تهیه گوسفند پرورشی و استفاده از منافع آن در منطقه قلعه گنج پرداخت گردید.
4) در تاریخ 22 مهر ماه مبلغ 1,000,000 تومان از محل سهم سادات بابت کمک به چند خانواده سادات نیازمند پرداخت شد.