کلسیم اضافه بدن شبها در ناخن جمع شده و در ساعات آغازین روز به گردش خون برمی گردد گرفتن ناخن در شب باعث ازبین رفتن کلسیم ذخیره می شود !