اغلب زمان گلو درد محلول آب نمک قرقره می کنیم.تحقیقات نشان داده،استفاده از آب گوجه و قرقره آن برای کاهش درد معجزه آساست وخستگی را رفع می کند!