در بسته ارسالی وسایلی همچون مسواک،مداد رنگی ،جامدادی و کتاب هدیه شده بود.