بوسیدن فرزند پرخاشگری او را کاهش می دهد.
بوسیدن فرزند انرژی های اضافی او را تخلیه می کند.

بوسیدن فرزند باعث می شود رابطه عاطفی و روانی بین فرزند و والدین تقویت شود.
بوسیدن فرزند باعث می شود که کودک در کنار والدین احساس امنیت بیشتری بکند.
بوسیدن فرزند اشتهای روانی و غذایی او را افزایش می دهد.
بوسیدن فرزند یک نوع تن آرامی را برای او فراهم می کند.

هنگام بوسیدن فرزند میتوان سفارش های لازم تربیتی و آموزشی را به او گوشزد کرد (در این موقعیت همکاری کودک با شما خیلی بالامی رود).

بچه هایتان را خیلی ببوسید مخصوص‍‍اً دست های آنها را…
دست هایشان را روی گونه تان بگذارید
چون دست، مغز دوم و یک عضو کلیدی و بسیار مهم است.