در سرما، خون غلیظ شده و سموم بدن به اندام تحتانی بدن منتقل مي شود؛هنگام خواب اگه گرما از پایین به بدن برسد، این سموم در خون از حالت رسوبی خارج می شوند!
كارى كه كرسى هاى قديم مي كردند.