بسمه تعالی

با توجه به ایجاد کسری در حساب ماهانه ایتام از دوستانی که نزد موسسه پرونده کودک دارند و امکان پرداخت ماهانه را ندارند تقاضا می کنیم عدد 3 را به سامانه 50002300 پیامک بفرمایند. همچنین دوستانی که مایل باشند می توانند مبالغی را برای جبران کسری در حساب ماهانه ایتام واریز نمایند.

توضیحی در مورد چگونگی بوجود آمدن کسری در حساب ایتام:
هر کدام از همیاران تکفل یک یا چند کودک را بر عهده دارد. موسسه نیز متعهد است هر ماه مبلغ مذکور را به دست کودک برساند. حال ممکن است همیار یک یا چند ماه واریز خود را انجام ندهد اما موسسه مبلغ را به دست کودک برساند و در این حالت کسری در صندوق موسسه ایجاد می شود. کسری آبان ماه موسسه مبلغی حدود 5 میلیون تومان بود. در دو ماه گذشته نیز به طور متوسط دو تا سه میلیون تومان در حساب موسسه کسری ایجاد شده است. وجود کسری در حساب موسسه، ما را از توسعه و افزایش تعداد ایتام برحذر می دارد. مبالغ کسری عمدتا از طریق وجوهات شرعی یا کمکهای خیریه دیگر به موسسه جبران می شود ولی با این حال ما را تحت فشار می گذارد.