گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در بهمن ماه که جمعا مبلغ 95,883,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ بهمن ماه:
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در بهمن ماه 85,480,000 (هشتاد و پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1256 در قالب 1834 پرونده بود.
»  ۱۰۲۵ کودک در قالب 1382 پرونده از شهر قم
»  231 کودک در قالب 452 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (دی ماه) اين مبلغ ۸۷,۶۷۰,۰۰۰ (هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان بود که به ۱۸۱۷ پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 41 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 24 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

توجه: با مهیا شدن زیرساختهای لازم، امکان کمک به ایتام شهرستان رودبار جنوب و روستاهای حاشیه آن که از مناطق بسیار محروم در استان کرمان محسوب می شوند، برای همیاران عزیز فراهم گردیده است. دوستانی که مایل به تکفل ایتام این دیار می باشند می توانند از طریق فرم تکفل ایتام و ذکر رودبار در توضیحات اقدام به درخواست پرونده کودکان نمایند. توضیحات تکمیلی و تصاویر این منطقه را می توانید در این لینک مشاهده نمائید.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 10,403,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه جمعا مبلغ 2,903,000 تومان جهت قربانی گوسفند هزینه شد به این صورت که در تاریخ 5 بهمن ماه مبلغ دو میلیون تومان برای 6 قربانی در مناطق محروم جنوب کرمان و در تاریخ 19 بهمن نیز مبلغ نهصد و سه هزار تومان برای یک قربانی در شهر قم پرداخت گردید.

۲) هزینه های متفرقه:
۱) در تاریخ  5 بهمن ماه مبلغ 450,000 تومان بابت تهیه لباس گرم برای کودکان روستاهای جنوب کرمان پرداخت شد.
۲) در تاریخ 7 بهمن ماه مبلغ 350,000 تومان بابت کمک هزینه درمان به خانواده نیازمند پرداخت گردید.
۳) در تاریخ 10 بهمن ماه مبلغ 2,000,000 تومان بابت کمک هزینه رهن منزل به یک خانواده نیازمند پرداخت گردید.
۴) در تاریخ ۲۳ بهمن ماه مبلغ 4,700,000 تومان از محل سهم سادات بابت کمک و توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.

 

تصاویر شهرستان محروم رودبار جنوب

 

 تصاویر قربانی و لباسهای گرم تهیه شده