بسمه تعالی

شما خیرین عزیز همیشه در کنار ما بوده اید و همراه موسسه سعی کرده اید بخشی از مشکلات زندگی را برای فرشته های کوچک بردارید. در حال حاضر بیش از 1200 فرشته زمینی گرمای پر مهر دستان شما را لمس می کنند و کمک های شما بخشی از مشکلات زندگیشان را بر می دارد. به پیشنهاد یکی از دوستان سعی داریم تا شما را با زندگی و منازل ایتام بیشتر آشنا کنیم. در این گزارش تصاویری از خانه های برخی از کودکان ساکن در شهرستان قلعه گنج به شما ارایه می شود. خانه هایی که علی رغم ظاهر محقرشان پر از صفا و محبت است.

1) تصاویر زیر مربوط به محل سکونت یکی از خانواده های ایتام می باشد. این خانواده 5 نفره ساکن قلعه گنج کرمان  هستند که پدر خانواده بر اثر ناراحتی قلبی فوت شده و مادر نیز بیمار می باشد. در حال حاضر مادر به دامداری مشغول است، تنها درآمد این خانواده مستمری کمیته امداد و یارانه می باشد.

2) تصاویر زیر مربوط به محل سکونت یکی از ایتام به همراه مادر خود می باشد که فاقد سرویس بهداشتی می باشد.  این خانواده در وضعیت معیشتی بسیار نامناسبی به سر برده و تنها درآمدشان مستمری کمیته امداد و یارانه می باشد.

3) این خانواده 5 نفره در مسکن مهر 43 متری با وضعیت معیشتی بسیار نامناسب و ضعیف  زندگی می کنند. تنها  راه امرار معاش این خانواده یارانه و مستمری کمیته امداد می باشد.

4) تصاویر زیر مربوط به محل سکونت یک خانواده سه نفره از ایتام می باشد که فاقد حمام و سرویس بهداشتی مناسب است. مادر خانواده به علت نابینایی قادر به انجام کاری نبوده و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه و مستمری کمیته امداد می باشد. این خانواده با توجه به شرایط مادر و نبود منبع درامدی در وضعیت معیشتی بسیار نامناسبی به سر می برند.

5) محل سکونت این خانواده 3 نفره فاقد سرویس بهداشتی و حمام مناسب بوده و با توجه به اینکه تنها درآمدشان یارانه و مستمری کمیته امداد می باشد وضعیت معیشتی بسیار مناسبی ندارند.