گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در آذر ماه که جمعا مبلغ 86,264,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ آذر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در آذر ماه 80,684,000 (هشتاد میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، ۱۱۷۶ نفر در قالب 1860 پرونده بود.
» ۸۵۹ کودک در قالب 1232 پرونده از شهر قم
» ۳۱۷ کودک در قالب 628 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (آبان ماه) اين مبلغ ۷۹,۸۰۴,۰۰۰ (هفتاد و نه میلیون و هشتصد و چهار هزار) تومان بود که به ۱۸۵۸ پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 22 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 20 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 5,580,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه جمعا مبلغ 1,980,000 تومان جهت قربانی ۳ گوسفند هزینه شد. قربانی ها همگی در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شدند و در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
در تاریخ 13 آذر ماه مبلغ 1,000,000 تومان که از طرف یکی از خیرین موسسه تامین شده بود بابت تهیه برنج و توزیع بین خانواده های تحت پوشش موسسه پرداخت شد.
در تاریخ 17 آذر ماه مبلغ 500,000 تومان بابت کمک هزینه درمان به دو خانواده نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 24 آذر ماه مبلغ 2,100,000 تومان بابت کمک هزینه تهیه جهیزیه به یک خانواده نیازمند پرداخت شد.