گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در دی ماه که جمعا مبلغ 83,509,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ دی ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در دی ماه 79,909,000 (هفتاد و نه میلیون و نهصد و نه هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1170 نفر در قالب 1853 پرونده بود.
» 856 کودک در قالب 1229 پرونده از شهر قم
» 314 کودک در قالب 624 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (آذر ماه) اين مبلغ ۸۰,۶۸۴,۰۰۰ (هشتاد میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار) تومان بود که به 1860 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 3,600,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

در تاریخ 22 دی ماه مبلغ 3,600,000 تومان بابت کمک هزینه تهیه جهیزیه و خرید لوازم منزل پرداخت شد که در انتها فاکتورهای آن آمده است.