گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در بهمن ماه که جمعا مبلغ 98,643,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ بهمن ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در بهمن ماه 85,979,000 (هشتاد و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1252 نفر در قالب 2050 پرونده بود.
» 861 کودک در قالب 1267 پرونده از شهر قم
» 391 کودک در قالب 783 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (دی ماه) اين مبلغ ۷۹,۹۰۹,۰۰۰ (هفتاد و نه میلیون و نهصد و نه هزار) تومان بود که به ۱۸۵۳ پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 230 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند که از این مقدار، تعداد 100 پرونده برای یکی از خیرین و تعداد 110 پرونده برای یکی دیگر از خیرین ارسال شد. همچنین 33 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 12,664,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه جمعا مبلغ 5,750,000 تومان جهت قربانی 6 گوسفند هزینه شد. قربانی ها همگی در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شدند و در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 1,414,000 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 26 بهمن ماه مبلغ 500,000 تومان بابت کمک به خانواده های نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 26 بهمن ماه مبلغ 5,000,000 تومان بابت ساخت منزل مسکونی یکی از خانواده های تحت پوشش موسسه در منطقه جنوب کرمان هزینه شد.