حقوق ماهیانه ايتام در بيستم دی ماه سال 1394 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در دی ماه70,075,000 (هفتاد میلیون و هفتاد و پنج هزار) تومان بود که به 1362 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 18 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 21 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت ایتام خود را تمدید نکردند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (آذر ماه) اين مبلغ 67,730,000 (شصت و هفت میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان بود که به 1365 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

این ماه مبلغ 2,634,000 (دو ميليون و ششصد و سی و چهار هزار) تومان در حساب ماهانه ایتام کسری ایجاد شد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان  ادامه پرداختها را با موسسه ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه
1)
در این ماه تعداد 3 عدد گوسفند قربانی که یکی به نیت عقیقه و دو گوسفند دیگر به نیت نذر بود ذبح گردید و گوشت آن بین خانواده های نیازمند توزیع گردید.
2) تعداد 610 جلد کتاب به فرشته ها اهدا گردید که تصاویر آن در پایان گزارش آمده است. موسسه هر سه ماه یک بار در راستای اشاعه فرهنگ کتابخوانی به تمام فرشته ها کتاب اهدا می کند.

به اشتراک بگذارید