گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در شهریور ماه 1396 که جمعا مبلغ 108,200,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در 20 شهریور ماه:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در شهریور ماه 82,140,000 (هشتاد و دو میلیون و یکصد و چهل هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1200 کودک در قالب 1719 پرونده بود.
» 1015 کودک در قالب 1354 پرونده از شهر قم
» 185 کودک در قالب 365 پرونده از شهر قلعه گنج

در ماه قبل (مرداد ماه) اين مبلغ 81,635,000 (هشتاد و یک میلیون و ششصد و سی و پنج هزار) تومان بود که به 1699 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 29 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 9 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 26,060,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

1) قربانی:
این ماه تعداد 10 گوسفند جمعا به مبلغ 5,050,000 تومان به تاریخهای 8 شهریور ماه (یک گوسفند)، 16 شهریور ماه (7 گوسفند) در منطقه قلعه گنج و 21 شهریور ماه (2 گوسفند) در شهر قم به نیت قربانی ذبح و گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد. همچنین تعداد 3 عدد مرغ جمعا به مبلغ 90,000 تومان در تاریخ 8 شهریور ماه ذبح و گوشت آن به خانواده های نیازمند اهدا گردید.

2) هزینه های متفرقه:
1) 2 شهریور ماه مبلغ 200,000 تومان بابت کمک هزینه درمان به یک خانواده نیازمند پرداخت گردید.
2) 2 شهریور ماه مبلغ 300,000 تومان از محل سهم سادات بابت کمک به چند خانواده سادات نیازمند پرداخت شد.
3) 6 شهریور ماه مبلغ 3,000,000 تومان از محل سهم سادات جهت کمک به چند خانواده سادات نیازمند پرداخت گردید.
4) 8 شهریور ماه مبلغ 1,140,000 تومان بابت بیمه مسئولیت کلاسهای آموزشی آفتاب و مهتاب موسسه پرداخت شد.
5) 8 شهریور ماه مبلغ 300,000 تومان بابت کمک هزینه مخارج زندگی به یک خانواده نیازمند پرداخت گردید.
6) 14 شهریور ماه مبلغ 370,000 تومان بابت تهیه گوسفند پرورشی و استفاده از منافع آن در منطقه قلعه گنج پرداخت گردید.
7) 16 شهریور ماه مبلغ 3,200,000 تومان از محل سهم سادات بابت توزیع بین چند خانواده سادات نیازمند پرداخت شد.
8) 22 شهریور ماه مبلغ 150,000 تومان بابت کمک هزینه درمان به یک خانواده نیازمند پرداخت گردید.
9) 26 شهریور ماه مبلغ 11,200,000 تومان بابت تهیه و خرید لوازم التحریر طرح بوی ماه مهر پرداخت گردید.
10) 30 شهریور ماه مبلغ 1,060,000 تومان بابت کمک هزینه مخارج زندگی بین چند خانواده نیازمند توزیع گردید.

جهت مشاهده گزارش تصویری اهدای لوازم التحریر در طرح بوی ماه مهر امسال کلیک کنید.